Selasa, Juni 09, 2009

Dua Golongan Yang Mampu Memperbaiki Ummat

Marilah bertaqwa kepada Allah, yakni dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Ketahuilah, taqwa juga mengandung arti "menghindar" karena sesungguhnya orang yang bertaqwa berarti menghindar dari ancaman dan siksaan Allah.

Di dalam agama Islam, 'ulama digolongkan sebagai orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya. Oleh sebab itu, 'ulama adalah gelar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman, tunduk, ta'at dan melaksanakan syari'at Allah, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al Fathir, ayat 28.

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Pengampun.

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adanya dua kelompok manusia yang menentukan baik buruknya masyarakat.

Pertama, 'ulama. Firman Allah dalam surat Al Fathir di atas menyebut 'ulama sebagai sekelompok manusia yang paling takut kepada Allah, karena para 'ulama ataupun cerdik pandai mengetahui rahasia penciptaan makhluk Allah. Dari mengetahui makhluk Allah ini, mereka mengenal Allah dengan sifat-sifat, nama-nama dan perbuatan-perbuatan Allah. Pengenalan yang bersifat sempurna sehingga hati mereka menjadi tunduk kepada Allah. Mereka mengetahui ganjaran dan balasan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga makin bertambah ilmunya, mereka makin takut kepada Allah.

Pengetahuan atas semua dampak dari setiap perbuatan inilah yang menjadikan mereka digolongkan sebagai sekelompok orang yang paling takut kepada Allah. Sesungguhnya mereka selalu membaca kitab Allah, mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Allah anugerahkan kepada mereka serta membimbing manusia agar mengenal Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah supaya selamat dunia akhirat dan supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya.

'Ulama adalah benteng terakhir dari setiap pertempuran antara kekuatan buruk dan baik. Sekiranya mereka tidak mengenal Allah dan tidak menjalankan syari'at Allah, pasti semua masyarakat pun akan mengikuti mereka. Dengan lain kata sudah tidak ada lagi batasan mana yang haq dan bathil karena manusia tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui balasan-balasan Allah.

Kedua, 'umara. 'Umara berhubungan dengan imarah, yakni kemakmuran. Mereka adalah sekelompok manusia yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatan, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Mereka dipercaya mampu mewakili masyarakat untuk membawa kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.

Rasulullah SAW bersabda :

"Ada dua golongan dari ummatku; jika mereka baik, maka ummatpun akan menjadi baik, yaitu pemerintah dan 'ulama". (HR. Abu Nu'aim).

Sedemikian pentingnya peran 'umara dan 'ulama sehingga baik buruknya 'ummat ditentukan oleh kedua golongan ini. Hal ini dapat dipahami sebagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat sesungguhnya disebabkan tumbuh suburnya kebodohoan di dalam masyarakat. Masyarakat pun akhirnya tidak mengenal Allah, tidak memiliki ilmu dan karya nyata untuk memperbaiki kehidupan. Rasulullah SAW bersabda :

"Rakyat tidak akan mengalami kehancuran sekalipun mereka dzalim dan buruk akhlaknya jika pemimpinnya suka menunjukkan ke jalan yang benar dan terpimpin pada jalan yang benar. Sebaliknya, rakyat akan hancur sekalipun mereka suka menunjukkan jalan yang benar dan terpimpin pada jalan yang benar jika keadaan pemerintahnya dzalim dan buruk akhlaknya." (HR. Abu Nu'aim).

Ketahuilah, siapapun yang berbuat dzalim tidak akan mendapatkan rahmat di hari kiamat karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dzalim sebagaimana dinayatakan dalam surat Al Hasyr, ayat 17 yang artinya :" Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim".

Dan ketahuilah bahwa setiap perbuatan yang melanggar perintah Allah, merusak diri sendiri dan masyarakat seperti berjudi, mengkonsumsi arak, menipu, memakan harta anak yatim dan tidak mengeluarkan infak dikategorikan sebagai kedzaliman.

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada iblis laknatullah 'alaih,"Berapa temanmu dari kalangan ummatku ?." Iblis menjawab,"Sepuluh golongan, yaitu penguasa yang dzalim, orang yang sombong, orang kaya yang tidak memperdulikan darimana asal hartanya dan untuk apa hartanya dibelanjakan, 'ulama yang membenarkan kedzaliman pemerintah, pedagang yang curang, penimbun barang kebutuhan masyarakat, pezina, pemakan riba, orang bakhil lagi tidak memperdulikan dariman asal hartanya; dan orang yang meminum khamr (arak).

Dalam riwayat Turmudzi dan al Hakim disebutkan :

"Ada enam golongan yang dikutuk Allah dan setiap Nabi yang dikabulkan do'anya. Mereka adalah : orang yang menambah-nambahi kitabullah, orang yang mendustakan ketentuan Allah atau mengkufuri qadha dan dudrat Allah, penguasa kesultanan atau pemerintahan yang otoriter sehingga ia memuliakan orang yang dihinakan Allah dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah, orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan Allah, orang yang menghalalkan perbuatan yang telah diharamkan Allah terhadap ahli baitku, dan orang yang meninggalkan sunnahku. Maka pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat."

Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa kita sangat membutuhkan terwujudnya sikap saling menolong dan menopang diantara 'ulama dan 'umara, karena dengan ilmu dan kekuasaan 'ulama dan 'umara; kita semua akan dibimbing untuk mengenal Allah, mengenal dunia dan terdorong untuk berbuat kebajikan supaya kehidupan kita semua lebih baik. Demikianlah, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabb al ' almin.

1 komentar: